Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Výběrové řízení na rezidenční místa 2019 (2. kolo)

Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékař:

 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (1 místo)
 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech (1 místo) 
 • Zdravotní laborant – Klinická biochemie (1 místo)
 • Všeobecná sestra – Intenzivní péče (2 místa)

Lhůta pro podání přihlášek:

 • Do 19.7.2019 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

 • Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec, PhDr.Mgr.Simona Szusciková,MBA

(Způsob doručení: Osobně nebo poštovní zásilkou obálka žadatele musí být označená zpáteční adresou žadatele a nadepsána “VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – RM 2019“).

Uchazeč/čka o rezidenční místo doloží:

 • Vyplněnou přihlášku a osobní dotazník, včetně fotografie
 • doklad o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (i pouze odeslaná žádost o zařazení),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nedokládá zaměstnanec NPO,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nedokládá zaměstnanec NPO,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti – nedokládá zaměstnanec NPO,
 • přehled odborné praxe – nedokládá zaměstnanec NPO.

Kritéria pro výběr uchazečů/ček):

 • Splnění formálních podmínek (úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení),
 • kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost),
 • motivace uchazeče/ky ke specializačnímu vzdělávání v NPO.

Způsob hodnocení uchazečů/ček:

 • NPO posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů/ček o rezidenční místa.

Další podmínky:

 • V případě získání rezidenčního místa v NPO, se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti nejméně po dobu specializačního vzdělávání na rezidenčním místě.

Informace podá:


Přílohy: