Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Preventivní programy

Cílem programů  nemocnice je:

  • Preventivními aktivitami směrem k veřejnosti  a profesionálům podporovat a upevňovat zdraví populace
  • zlepšit zdravotní stav populace a výskyt nemocí a snižovat tak předčasnou úmrtnost
  • formou poradny, ambulance, vzdělávacích akcí předávat informace v oblasti primární, sekundární a terciální prevence nemocí
  • podporovat zdraví v oblasti prevence kouření, zdravého životního stylu, prevence nemocí cévního
    a pohybového systému laické i odborné veřejnosti.

Formy a způsob zveřejnění konaných akcí: webové stránky Nemocnice Podlesí a.s., místní tisk, cílené oslovení oborné veřejnosti.


Dlouhodobé projekty

1. Protikuřácká ambulance NPO-podpora pro kuřáky v odvykání kouření

Garant: MUDr .Nevřalová R.
Při 1 návštěvě ( cca 60minut) pacient je informován o principu závislosti na tábaku, režimových opatření a principech změny kuřáckých stereotypů, včetně návrhu možných řešení. Následně jsou probrány možnosti léčby abstinenčních příznaků při odnětí tabáku formou náhradní nikotin.terapie, či farmakoterapie. Dle preference nemocného je stanoven další léčebný postup.

Při následných kontrolách 1x měsíčně  ( trvajících cca 15-30minut) jsou průběžně řešeny konkrétní problémy /situace při odvykání kouření u pacienta.V případě projevů silných abstinenčních příznaků  ( např. poruchy spánku, deprese apod.) je třeba i spolupráce s dalšími odbornými ambulancemi :psychiatrické/psychologické a v případě i neadekvátního vzestupu hmotnosti i ambulance pro léčbu nadváhy/obezity. Sledování v naší ambulancí trvá 12 měsíců ode dne zanechání kouření a poté je pacient vyřazen z dispenzarizace.

2. Pohybem a úpravou životosprávy proti fibrilaci síní (arytmii)

Garanti: Prim. Mudr.Ryšková B., Mudr.Neuwirth R.

Program Pohybem proti arytmii probíhá na rehabilitačním oddělení ve spolupráci s kardiologicko-arytmologickou ambulancí Nemocnice Podlesí a.s.

Pacienty vyšetřuje (ergonometrické vyš., EKG Holter, odběry) a následně zařazuje do tohoto programu lékař z arytmologické ambulance.

Program zajišťuje 3 měsíční pohybovou terapii pro pacienty s fibrilací síní. Cílem je zmírnění klinických potíží, jako je bušení srdce, dušnost, zhoršení výkonnosti, snížení počtu recidiv atak fibrilace, celkové zlepšení kondice atd.

Rehabilitace je rozdělena do 2 fází. První fáze zahrnuje měsíční individuální cvičení s fyzioterapeutem, včetně fyzikální terapie. Cílem je korigovat chybné pohybové a dechové stereotypy, funkční bolestivé stavy apod., které by pacienta mohly limitovat v následném skupinovém cvičení. Skupinové cvičení (průměrně 5 klientů) probíhá v druhé fázi, a to především jako aerobní a silový trénink, s cílem zlepšit výkonnost pacienta. Tato druhá fáze trvá 2 měsíce, a to 2x týdně u nás a 2-3x týdně doma jako individuální trénink, jehož intenzita se řídí doporučením fyzioterapeuta. Pacient se vede vlastní jednoduchý deník, kde zapisuje délku tréninku, intenzitu zátěže.

Každá lekce skupinového cvičení trvá hodinu a zahrnuje fázi zahřívací, následuje aerobní trénink, končí se protažením a relaxací. Vytrvalostní aerobní fáze probíhá ve formě nordic walking nebo jako kruhový trénink s využitím strojů na mechanoterapii (stepper, eliptický trenažér, rotoped, mechanický chodník, veslice, ev. cvičení v bazénu). Každý pacient má vedenou kartu kardiorehabilitace, kde se zapisují hodnoty krevního tlaku a tepové frekvence, limity zátěže, hodnota subjektivní intenzity zatížení podle Borgovy škály apod.

Po ukončení programu je klient schopen si sám nastavit intenzitu pohybové aktivity a pokračuje
v domácím cvičení.

3. Vzdělávání vedoucích pracovníků středního managementu nemocnice s cílem rozvíjet měkké dovednosti ve spolupráci s Institutem Euro Schola.

Garant: Manažerka ošetřovatelské péče Mgr.et.Bc.Szusciková Simona, Ing.et Mgr.Lukáš Szlaur

4. Akce pro odbornou nelékařskou veřejnost s názvem Srdce na Dlani se koná každoročně na jaře s vybraným nosným tématem:

Garant: Mudr.Nevřalová R., staniční sestra koronární JIP Piwková R.

  • Rok 2014 "Srdce v ohrožení „– kazuistika nemocného od příjezdu RZP, průběh léčby až po rehabilitaci v Lázních Teplice nad Bečvou
  • Rok 2015 "Kardiovaskulární onemocnění“ – spektrum nemocí 21.století
  • Rok 2016 "Mít srdce na dlani“ – psychologická rovina práce zdravotnického pracovníka
  • Rok 2017 "Proč mám nemocné srdce“ -  prevence a možnosti léčby civilizačních nemocí

5. Odborná konference Kardioden pro lékařskou a nelékařskou veřejnost

je zaměřena na prevenci a léčbu srdečně cévních onemocnění. Vzdělávací akce je organizována pravidelně každým rokem, je rozdělena na lékařskou a sesterskou sekci a doplněna přímými přenosy z katetrizačních a operačních sálů Nemocnice Podlesí. Každoročně se této akce zúčastní na 600 účastníků.

Garant: Prim.Mudr.M.Branny PhD.

6. Od března 2017 funguje v nemocnici Dobrovolnický program.

Program je realizován ve spolupráci s organizací ADRA a funguje se studenty-dobrovolníky tzv. Setkavárna u kávy, čaje nebo čokolády. Dospělými dobrovolníky, kteří si s nemocnými povídají, hrají šachy, naslouchají, čtou, naslouchají,
s cílem nemocným zpříjemnit čas strávený v nemocnici a odpoutat pacienty od nemoci.   

Garant: Manažerka kvality Mgr.Gryczová R. ,za organizaci Adra Bc. Irena Blablová.

7. Nutriční poradna pro pacienty nemocnice, kteří mají zájem o změnu stravovacích návyků. Služba není placená z veřejného zdravotního pojištění.

Garant: Nutriční terapeutka Jana Sikorová

8. U příležitosti světového dne hygieny rukou probíhá akce v prostorách nemocnice s cílem podpořit správně prováděnou hygienu a dezinfekci rukou s praktickou ukázkou a nácvikem.

Garant: Ústavní hygienik Bc.Bieleszová R.


Krátkodobé projekty:

1. Dny zdraví pro zaměstnance  Třineckých železáren

zaměřené na preventivní zachycení případných skrytých symptomů nemocí. Program je sestavován dle požadavku objednavatele a ve spolupráci s provozy Třineckých železáren 1x2 -3 roky.

Součástí je školení managementu a vedoucích provozů v poskytování laické první pomoci 1x3 roky.

Garant: Manažerka ošetřovatelské péče Mgr.et.Bc.Szusciková Simona, staniční sestra ARO Bc. Havlová M., primáři odd.

2. Seznámení dětské populace se zásadami správné hygieny rukou.

Realizace projektu ve vybraných školních zařízeních. Zábavnou formou je dětem vysvětlena technika mytí rukou.

Garant: Ústavní hygienik Bc. Bieleszová R.


Ukončený dlouhodobý projekt:

Konference RANDE nebo-li Rány a Defekty je určena jak lékařům, tak i nelékařům. Byla pořádána každým druhým rokem a zaměřena na léčbu chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Součástí dvoudenní akce byly rovněž praktické workshopy s ukázkami nových metod hojení ran. Poslední ročník proběhl v roce 2015, poté nemocnice od organizace ustoupila z důvodu tématu konference, který nepodporuje nosný program nemocnice.